Home $ Bez kategorii $ Stanowisko Zarządu Mount TFI S.A. w związku z komunikatem KNF

Stanowisko Zarządu Mount TFI S.A. w związku z komunikatem KNF

W związku z komunikatem Komisji Nadzoru Finansowego, z dnia 17 lutego 2023 r., Zarząd Mount Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekazuje swoje stanowisko w sprawie nałożenia na Towarzystwo kary.

  • Wydana decyzja nie jest prawomocna ani ostateczna.
  • Wysokość nałożonej w nieprawomocnej decyzji kary pieniężnej znajduje się w dolnym pułapie przyznawanych przez Regulatora kar.
  • Nałożona kara odnosi się do przekroczenia ograniczenia inwestycyjnego, które powstało w związku z zarządzaniem funduszem inwestycyjnym przez podmiot, od którego Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przejęło zarządzanie.
  • W ocenie Towarzystwa, wskazane w komunikacie Komisji przekroczenie ograniczenia inwestycyjnego nie wpływało na zwiększenie poziomu ryzyka inwestycyjnego, biorąc pod uwagę, że aktywa bazowe spółek celowych były odpowiednio zdywersyfikowane.
  • Również aspekt niewypłacalności jak i innych negatywnych zdarzeń emitenta nie powinien zostać podnoszony, mając na względzie, że przez cały okres zarządzania, fundusz inwestycyjny sprawował (i nadal sprawuje) samodzielną i wyłączną kontrolę nad emitentami, będącymi spółkami celowymi funduszu. Towarzystwo w swojej działalności zawsze kierowało się interesem uczestników funduszu, koncentrując się na zapewnieniu najwyższej możliwej ochrony wartości portfela inwestycyjnego tego funduszu.

Po dokładnym zapoznaniu się z uzasadnieniem decyzji Towarzystwo podejmie decyzję w przedmiocie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy lub złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.