Silesia House FIZ

 

Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez nabywanie i obejmowanie akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

 

Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

Galicja FIZ

 

Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez nabywanie i obejmowanie akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

 

Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.