Home $ Mount Globalnego Rynku Nieruchomości FIZ Publiczny

Mount Globalnego
Rynku Nieruchomości
FIZ publiczny

Zastrzeżenie prawne

Materiały, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą z publiczną certyfikatów inwestycyjnych serii BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG („Oferta”) emitowanych przez Mount Globalnego Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusz”; „Emitent”) oraz w związku z ubieganiem się przez Fundusz o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym tych certyfikatów inwestycyjnych oraz dotychczas wyemitowanych certyfikatów inwestycyjnych serii B, C, AB, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AN, AO, AP, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, BC, BH, BI, BK, BL, BM, BP, BS, BT Funduszu („Dopuszczenie”).

Prospekt sporządzony w związku z Ofertą i Dopuszczeniem („Prospekt”) został zatwierdzony w dniu 23 lutego 2024 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Emitenta działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem certyfikatów inwestycyjnych.

 

Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników inwestycyjnych, wartość jego aktywów może podlegać istotnym zmianom i nie można wykluczyć, że inwestycja w certyfikaty inwestycyjne przyniesie stratę części albo nawet całości zainwestowanych środków.

 

Nie należy podejmować decyzji inwestycyjnej przed dokładnym zapoznaniem się z treścią całego Prospektu, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu przez odniesienie, a w szczególności z opisem czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu, zawartym w rozdziale Prospektu zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, wszelkimi ewentualnymi suplementami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu.

 

Oferta będzie przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na stronie internetowej, do której uzyskacie Państwo dostęp, informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Prospekt ani certyfikaty inwestycyjne nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Certyfikaty inwestycyjne objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki).

 

Przepisy prawa obowiązujące w niektórych krajach innych niż Rzeczpospolita Polska mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na stronach internetowych do których uzyskacie Państwo dostęp. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Dokumenty

Komunikat o cenie emisyjnej  BV

Komunikat o cenie emisyjnej BW

Prospekt 

Suplement nr 1 do prospektu 

Statut Funduszu

Komunikat aktualizujący nr 1 

Ogłoszenie o zmianie statutu z dn. 27.12.2023 r.

Ogłoszenie o WAN na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu na dzień 31.03.2024 r.

Ogłoszenie o WAN na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu na dzień 02.04.2024 r.

Informacja o dojściu emisji CI serii BV MGRN FIZ do skutku

Dokument zawierający kluczowe informacje

Miejsce składania zapisów

Sprawozdania finansowe 1h 2023

Sprawozdania finansowe 2022

Sprawozdania finansowe 2021

Sprawozdania finansowe 2020