MOUNT Finansowania Przedsiębiorstw FIZAN

MOUNT Finansowania Przedsiębiorstw FIZAN to fundusz dłużny inwestujący swoje aktywa w obligacje przedsiębiorstw w formule private debt. Oznacza to, że transakcja objęcia emisji przez Fundusz, ma charakter prywatny, natomiast liczba uczestników zazwyczaj ograniczona jest do emitenta oraz Funduszu. Inwestując w formule private debt, Fundusz jest w stanie osiągnąć bezpośredni wpływ na strukturę, dokumentację oraz zabezpieczenie transakcji. W założeniu ma to skutkować większym bezpieczeństwem i stopą zwrotu dla inwestora oraz większą elastycznością dla emitenta. Główne ryzyka związane z niską płynnością tej klasy aktywów, Fundusz adresuje na poziomie Statutu oraz alokacji portfela.

 

MOUNT Finansowania Przedsiębiorstw FIZAN to fundusz private debt typu blended. Oznacza to oportunistyczne podejście do okazji inwestycyjnych i inwestowanie w dług o różnej klasie ryzyka: senior, mezzanine, quasi-equity.

MOUNT Private Debt Fund II FIZAN

Celem inwestycyjnym funduszu MOUNT Private Debt FIZAN jest inwestowanie w dobrze zdywersyfikowany i przede wszystkim senioralny portfel finansowania dłużnego dla polskich MŚP, przyczyniający się do ich rozwoju. Fundusz będzie kontynuował strategię inwestycyjną, która z powodzeniem jest stosowana w funduszu o charakterze oportunistycznym (Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZAN).

 

MOUNT Mezzanine FIZAN

Celem Mount Mezzanine FIZAN jest inwestowanie w zdywersyfikowany portfel finansowania dłużnego dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw, przyczyniając się do rozwoju emitentów i gospodarki.
Bazując na procesie inwestycyjnym i know-how wypracowanym przez Mount TFI S.A., fundusz będzie kontynuował podejście, które z powodzeniem jest stosowane od ponad 4 lat w funduszu Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZAN, charakteryzującym się bardziej senioralnym profilem lokat.