NOTA PRAWNA

 

Informacje podstawowe:

Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Mount TFI) wskazuje, że informacje publikowane w niniejszym serwisie internetowym oraz na stronach, do których niniejszy serwis odsyła nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług, w tym w szczególności usług bankowych, świadczonych użytkownikom serwisu internetowego, klientom i partnerom Mount TFI. Przedmiotowe informacje nie stanowią również usługi doradztwa finansowego lub inwestycyjnego lub udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów, a także nie stanowią porady prawnej ani podatkowej.

Zastrzegamy, że z przyczyn niezależnych od Mount TFI, w szczególności problemów technicznych dostęp do niniejszego serwisu może zostać czasowo ograniczony bądź zawieszony bez uprzedniej informacji. Mount TFI nie odpowiada za przypadki braku dostępności treści zmieszczonych w serwisie, które nastąpiły w wyniku awarii systemu łączności telekomunikacyjnej, a także nie odpowiada za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

Materiał opracowany i prezentowany przez Mount TFI ma charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy, przez co nie stanowi wystarczającej podstawy do podejmowania jakichkolwiek  decyzji inwestycyjnych na jego podstawie. Rekomendujemy zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie zasad funkcjonowania funduszy inwestycyjnych oraz zastrzegamy, że jedynym dokumentem zawierającym oficjalne i pełne informacje na temat funduszy inwestycyjnych są dokumenty ofertowe tych funduszy. Ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej przy wykorzystaniu informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie oraz ryzyko użycia informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie w jakimkolwiek celu, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.

 

Informacje dotyczące funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Mount TFI:

Szczegółowy opis warunków subskrypcji, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje istotne dla uczestników oraz potencjalnych inwestorów, w tym w szczególności dotyczące nabywania certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte znajdują się w dokumentach warunków emisji sporządzanych przez te fundusze w związku z emisją certyfikatów inwestycyjnych. Wyżej wymienione dokumenty są dostępne w siedzibie Mount TFI, u podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne lub na stronie internetowej Mount TFI po zalogowaniu się przy użyciu kodu dostępu przyznanego przez Mount TFI.

Mount TFI ani fundusze inwestycyjne zarządzane przez Mount TFI nie gwarantują realizacji celu inwestycyjnego, o którym mowa w statutach tych funduszy ani osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik funduszu inwestycyjnego musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wszelkie prezentowane w serwisie informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym funduszy osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. O ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, podane wyniki nie uwzględniają opłat z tytułu zbycia lub wykupu certyfikatów inwestycyjnych, ani należnych podatków. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi funduszy zarządzanych przez Mount TFI i jest uzależniona od dnia zbycia i wykupu certyfikatów inwestycyjnych  oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych, w tym opłat za wykupienie certyfikatów inwestycyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości i sposobu pobierania opłat manipulacyjnych dostępne są w warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych każdego z funduszy.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego funduszu lub stosowane techniki zarządzania portfelem wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Mount TFI może cechować się dużą zmiennością, w związku z czym należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconego kapitału. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusze. Poszczególne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Mount TFI mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie znajdują się w statutach oraz warunkach emisji certyfikatów inwestycyjnych tych funduszy.

Źródła wskazane bezpośrednio przy podanych danych stanowią obliczenia własne Mount TFI sporządzone na podstawie informacji publicznie dostępnych. Dane wykorzystane przy tworzeniu serwisu pochodzą ze źródeł uważanych przez Mount TFI za wiarygodne, jednakże Mount TFI, mimo dołożenia należytej staranności publikowania rzetelnych treści, nie może gwarantować, iż są one kompletne, dokładne i należycie odzwierciedlające stan faktyczny. Pomimo dołożenia należytej staranności Mount TFI nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku finansowym nie ulegnie zmianie, w szczególności w zakresie określonych instrumentów finansowych. Publikowana w serwisie opracowania nie mają charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 Nr 206, poz. 1715).

Wszelkie treści zamieszczone w niniejszym serwisie pozostają własnością Mount TFI lub jego licencjodawców, a wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej są chronione przez prawo autorskie oraz inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych.

 

Dane dotyczące Mount TFI:

Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelazna 51/53 (róg Żelaznej i Łuckiej, wejście od Łuckiej) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290519, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 4.230.900,00 złotych w całości opłacony, NIP 108-00-03-715, REGON 141035638.

Mount TFI podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Mount TFI uzyskało zezwolenie na działalność polegającą na tworzeniu funduszy, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 kwietnia 2009 roku.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych