Home $ ESG

ESG

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

MOUNT TFI

Uwzgędnia czynniki ESG w procesie inwestycyjnym

Mount TFI działając jako uczestnik rynku finansowego i doradca finansowy w rozumieniu SFDR, pragnie w sposób aktywny zaangażować się w aspekty środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu korporacyjnego (tzw. czynniki ESG) jakie reguluje Rozporządzenie SFDR.

Zdajemy sobie sprawę, że przez działalność inwestycyjną jaką realizujemy w Mount TFI S.A., przede wszystkim w sektorze polskich małych i średnich przedsiębiorstw, przyczyniamy się do rozwoju tych emitentów jak i całej gospodarki. Z drugiej zaś strony mamy świadomość zagrożeń wynikających z ingerencji człowieka i działań biznesowych w środowisko naturalne, zmian klimatycznych oraz ich wpływu na jakość życia i zdrowie człowieka.

ESG integracja

Włączenie istotnych aspektów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) do procesu inwestycyjnego w celu identyfikacji ryzyk i możliwości, w tym, w stosownych przypadkach, należytej staranności, podejmowania decyzji i praktyk zarządczych.

zaangażowanie

Współpraca ze spółkami portfelowymi w celu wzmocnienia zarządzania istotnymi tematami ESG w celu stworzenia długoterminowej wartości.

edukacja

W ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej staramy się edukować naszych partnerów w zakresie czynników ESG oraz ich wpływu na wyniki spółek w długim okresie.

Postrzegamy ESG jako część naszej misji zapewniania klientom wysokich i powtarzalnych zysków. Mount TFI wykorzystuje swoją możliwości i wiedzę specjalistyczną aby zarządzać ryzykiem związanym z kwestiami środowiskowymi, społecznymi oraz ładu korporacyjnego jak również edukować firmy, w które inwestujemy – wzmacniać nasze firmy, aktywa i społeczności, w których działają.

Mikołaj Motz
Prezes zarządu Mount TFI

Analiza ryzyka ESG jest częścią naszej misji, jaką jest tworzenie długoterminowej wartości dla naszych inwestorów. Stanowi ona część naszego procesu inwestycyjnego i filozofii działania

Michał Ferenc
CIO / Head of Private Debt w Mount TFI

Jesteśmy przekonani, że im szybciej wpleciemy czynniki ESG w nasz proces inwestycyjny, tym większą wartość będziemy w stanie dostarczyć – naszym inwestorom, spółkom portfelowym i w konsekwencji społecznościom, którym służymy.

MOUNT TFI

ESG w praktyce

W Mount TFI rozwijamy nasze kompetencje z zakresu ESG – nasi pracownicy uczestniczą w wielu szkoleniach tematycznych i uzyskują uznane na certyfikaty potwierdzające uzyskaną wiedzę. Dodatkowo Mount TFI dołączyło do międzynarodowych organizacji tj. PRI (Principles for Responsible Investment) promujących koncepcję ESG.

MOUNT TFI

Organizacje partnerskie

Mount TFI S.A., jest obecnie na etapie wypracowywania standardów, w tym kwestii ujawnień danych niezbędnych do właściwego zarządzania ryzykami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Towarzystwo ponadto uzyskało status sygnatariusza oraz stosuje Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania (Principles for Responsible Investment, PRI) wspierane przez ONZ oraz tę organizację. Mount TFI S.A., jest obecnie na etapie wypracowywania standardów, w tym kwestii ujawnień danych niezbędnych do właściwego zarządzania ryzykami związanymi ze zrównoważonym rozwojem.

Mount TFI chce być sygnatariuszem UNPRI i był jednym z pierwszych członków w gronie zarządzających funduszami w Europie Środkowo-Wschodniej. Od tego czasu sukcesywnie wdrażamy politykę ESG na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Przestrzegamy regulacji SFDR oraz dodatkowych wymogów ESG pochodzących od naszych inwestorów.

MOUNT TFI

Inwestuje świadomie

Zdajemy sobie sprawę, że przez działalność inwestycyjną jaką realizujemy w Mount TFI S.A., przede wszystkim w sektorze polskich małych i średnich przedsiębiorstw, przyczyniamy się do rozwoju tych emitentów jak i całej gospodarki. Z drugiej zaś strony mamy świadomość zagrożeń wynikających z ingerencji człowieka i działań biznesowych w środowisko naturalne, zmian klimatycznych oraz ich wpływu na jakość życia i zdrowie człowieka.

Fundusze zarządzane przez Mount TFI nie inwestują w spółki, których działalność związana jest z:

  • wytwarzaniem, przetwórstwem lub wprowadzaniem do obrotu tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych;
  • Produkcją lub wprowadzaniem do obrotu napojów alkoholowych (o ile taka działalność stanowi główny przedmiot działalności emitenta);
  • Produkcją lub wprowadzaniem do obrotu treści pornograficznych;
  • Obrotem materiałami wybuchowymi, bronią lub amunicją;
  • Grami losowymi, zakładami wzajemnymi, grą na automatach i grą na automatach o niskich wygranych;
  • Produkcją lub wprowadzaniem do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
  • IT w zakresie, w jakim aplikacje i inne rozwiązania informatyczne wspomagają lub ułatwiają prowadzenie działalności określonej w punktach powyżej (o ile taka działalność stanowi główny przedmiot działalności emitenta)
  • Inne rodzaje działalności, które naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej oraz/lub Unii Europejskiej.

Jednym z naszych strategicznych działań jakie chcemy realizować w ramach misji Towarzystwa, jest EDUKACJA w zakresie szeroko rozumianej tematyki ESG. Stawiamy sobie jako cel zwiększenie świadomości, wśród spółek w sektorze polskich małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestorów indywidualnych, na temat zrównoważonego rozwoju.

PROCES INWESTYCYJNY

Proces inwestycyjny z uwzględnieniem ESG

Analiza ESG odgrywa istotne znaczenie w procesie inwestycyjnym dokonywanym w ramach Funduszy zarządzanych przez Mount TFI.

Analiza czynników zrównoważonego rozwoju (analiza „ESG”) stanowi element analizy przedinwestycyjnej Funduszy zarządzanych przez Mount TFI i służy oszacowaniu jaki wpływ na wyniki spółek będą miały ryzyka zrównoważonego rozwoju. W tym celu spółki stanowiące potencjalne lokaty Funduszy zobowiązane są do wypełnienia stosownej ankiety, w której zawarte są szczegółowe informacje z zakresu ESG. Na tym etapie odbywają się również spotkania z kadrą kierowniczą spółek, podczas których Zarządzający poznają szczegółowo działalność spółki, jej model biznesowy oraz otrzymują odpowiedzi na wszelkie pytania. Zespół Zarządzający Funduszami na podstawie informacji uzyskanych od spółek dokonuje oceny istotności różnych obszarów ryzyka zrównoważonego rozwoju oraz sposobu, w jaki dana spółka zarządza tymi kategoriami ryzyka.

Na podstawie ankiety i zebranych danych nadawany jest scoring ESG, dokonywane są ewentualne korekty w modelach biznesowych, tzn. wszelkie ryzyka związane z prowadzoną działalnością, w tym ryzyka ESG uwzględnianie są w prognozach finansowych danej spółki, co z kolei ma istotny wpływ na finalną decyzję dotyczącą inwestycji w daną spółkę. v Alternatywnie, wybrane Fundusze zarządzane przez Mount TFI mają możliwość skorzystania również z ratingów ESG nadawanych przez zagraniczne instytucje – ta sytuacja dotyczy jednak zwykle dużych przedsiębiorstw zagranicznych.

Przykłady czynników ESG

Inwestowanie z uwzględnieniem czynników ESG opera się na poprawnej identyfikacji, pomiarze oraz wycenie ryzyk związanych z czynnikami zrównoważonego rozwoju, których sedno stanowi długoterminowa perspektywa funkcjonowania spółek.

„E”

czynniki związane ze środowiskiem naturalnym (Enviromental)

„S”

czynniki społeczne (Social)

„G”

czynniki związane z ładem korporacyjnym (Governance)

Zmiany klimatyczne Prawa człowieka Struktura zarządu i rady nadzorczej
Gospodarka o obiegu zamkniętym Godne warunki pracy Wynagrodzenie zarządu
Bioróżnorodność Różnorodność, równość oraz inkluzywność Strategia podatkowa
Ochrona lasów Relacje z pracownikami Polityka nadużyć, polityka antykorupcyjna

ANALIZA

Rodzaje instrumentów finansowych a analiza ESG

Sposób analizy czynników zrównoważonego rozwoju każdorazowo jest dostosowywany do charakteru planowanej inwestycji – w przypadku np. instrumentów dłużnych, które charakteryzuje krótszy okres inwestycyjny największy nacisk kładzie się na te obszary działalności które mogą być istotne w okresie trwania inwestycji oraz które mogą przełożyć się na zdolność spółki do spłaty swoich zobowiązań. W przypadku instrumentów udziałowych, horyzont inwestycyjny jest znacznie dłuższy, wobec czego większy nacisk kładzie się na czynniki które będą oddziaływać na spółkę w długim okresie.

IMPLEMENTACJA

Wyzwania w zakresie implementacji ESG

Do głównych wyzwań w zakresie implementacji ESG wśród polskich MŚP należą przede wszystkim: brak wiedzy z zakresu ESG, kwestie związane z danymi (dostępność, kompletność, porównywalność), koszty związane z gromadzeniem oraz analizą tych danych. W swojej działalności niejednokrotnie spotkaliśmy się z sytuacją, w której spółka nie miała wiedzy z zakresu czynników zrównoważonego rozwoju oraz nie dysponowała niezbędnymi danymi, na podstawie których można dokonać oceny spółki. Współpraca z Mount TFI pozwoliła na zapoznanie się z tematyką ESG i rozpoczęcie działań polegających m.in. na zgromadzeniu i analizie danych w tym obszarze.

Oświadczenia

Oświadczenie o nieuwzględnianiu głównych niekorzystnych skutków:

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Mount TFI S.A., jako uczestnik rynku finansowego i doradca inwestycyjny w rozumieniu SFDR, oświadcza, że przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze pod uwagę żadnych niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. Decyzja w tym zakresie spowodowana jest brakiem standardów informacyjnych odnośnie do czynników zrównoważonego rozwoju, a także brakiem danych, które pozwalałyby w pełni wiarygodny sposób ocenić niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych i ich wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju. Obecnie Mount TFI S.A. nie przewiduje brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju. Nie wykluczamy, że ta decyzja zmieni się w przyszłości, jednak na ten moment nie możemy tego przewidzieć.

Oświadczenia

Polityka wynagrodzeń: 

 

Zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 5 Mount TFI wprowadziło w regulaminie wynagrodzeń zmiany mające na celu uwzględnienie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z regulaminem wynagrodzeń struktura wynagrodzenia nie powinna zachęcać do podejmowania nadmiernego ryzyka w odniesieniu do ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i jest powiązana z wynikami skorygowanymi o ryzyko, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku funduszy inwestycyjnych, które z uwagi na realizowaną politykę inwestycyjną lub strategię nie uwzględniają ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, Towarzystwo może nie uwzględniać w ocenie osób objętych regulaminem wynagrodzeń tego kryterium.