Home $ Strategia

O Mount TFI

MOUNT TFI

Filary strategii inwestycyjnej

Papiery dłużne

inwestujemy głównie w obligacje przedsiębiorstw – stały dochód, redukcja ryzyka inwestycyjnego

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

finansujemy dojrzałe przedsiębiorstwa z różnych branż, dając dostęp inwestorom do prywatnych emisji obligacji – większa przewidywalność i stabilność stóp zwrotu

Cash flow

to kluczowe kryterium oceny kondycji finansowej spółek, które bierzemy pod uwagę przy wyborze celu inwestycji

5 mln PLN +

minimalna wartość inwestycji

Private debt

atrakcyjne stopy zwrotu z inwestycji na rosnącym rynku; interesująca klasa aktywów zarówno dla inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych – jako fundusz dbamy o przeprowadzenie złożonego procesu analizy i strukturyzacji transakcji

FINANSOWANIE

Na jakim etapie pojawia się finansowanie Mount TFI?

Private debt jest komplementarne w stosunku do innych form finansowania przedsiębiorstw

prefinansowanie

Mount TFI zapewnia wkład
własny, otwierając drogę
do pełnego finansowania
projektu inwestycyjnego

finansowanie samodzielne

Mount TFI jest jedynym
finansującym projekt
inwestycyjny

współfinansowanie

Mount TFI
współuczestniczy w 
finansowaniu projektu
inwestycyjnego

Wyniki Funduszu

Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZAN