Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

12 listopada 2021 r.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem danych  osobowych  jest  MOUNT  Towarzystwo  Funduszy  Inwestycyjnych  A. („Towarzystwo”)  oraz  fundusze  inwestycyjne  zarządzane  przez  Towarzystwo  (dalej  łącznie „Fundusz”), oba podmioty z siedzibą w Warszawie, ul. Żelaznej 51/53, 0-841 Warszawa, biuro@mounttfi.pl (łącznie „Administrator”).
 2. Dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
 3. wykonania przez Fundusz umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/679  z dnia  27  kwietnia  2016    w sprawie  ochrony  osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem   danych   osobowych   iw   sprawie   swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  („Ogólne  Rozporządzenie o Ochronie Danych”),b)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1  lit. c  Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, wynikających z ustawy z dnia 27  maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (w przypadku Towarzystwa wykonanie obowiązku archiwizacji dokumentacji, rozpatrywania  reklamacji,  w  przypadku  Funduszu  wykonanie  obowiązku  prowadzenia rejestru/ewidencji  uczestników  i  rozliczania  transakcji z uczestnikami), ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy  z  dnia  9  marca  2017  r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawy z dnia 20 kwietnia 2004    r.    o    indywidualnych    kontach    emerytalnych    oraz    indywidualnych    kontach zabezpieczenia   emerytalnego,   ustawy   z   dnia   20   kwietnia   2004   r.   o   pracowniczych programach emerytalnych,
 4. do celów  wynikających  z  prawnie  uzasadnionych  interesów  realizowanych  przez Administratora  lub  stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1  f Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie  Danych  Osobowych,  za  które  Administrator  uznaje:  marketing  bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych w ramach grupy przedsiębiorstw,  prowadzenie  statystyk  i  analiz,  zapewnienie bezpieczeństwa  środowiska teleinformatycznego,  stosowanie  systemów  kontroli wewnętrznej.
 5. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników lub podmiot wspierający Towarzystwo w prowadzeniu ewidencji uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, dystrybutorzy jednostek uczestnictwa lub  podmioty  oferujące  certyfikaty  inwestycyjne,  podmioty  świadczące  usługi doradcze  i  audytowe,  informatyczne,  archiwizacji  i  niszczenia  dokumentów  oraz  usługi marketingowe na rzecz Administratora, biegli rewidenci w związku z audytem.
 6. Dane osobowe będą  przechowywane  przez  okres:  niezbędny  do  wykonywania  umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa w Funduszu.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane:
 8. posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  prawo  do  przeniesienia  danych posiada  prawo  wniesienia sprzeciwu    wobec    przetwarzania    swoich    danych    osobowych    do    celu    marketingu bezpośredniego,  w  tym  profilowania,  w  zakresie,  w  jakim  przetwarzanie  jest  związane z marketingiem bezpośrednim.
 9. posiada prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  swoich  danych  osobowych  gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów  realizowanych  przez  Administratora,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem przetwarzania.
 10. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do  realizacji  uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.
 12. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
Akceptuje